31,358 Reputation

10 today
10 yesterday
10 2 days ago
10 Nov 16
-20 Nov 15
-40 Nov 9
35 Nov 8
10 Nov 5
0 Nov 4
10 Nov 3
10 Nov 2
20 Oct 31
10 Oct 30
10 Oct 29
35 Oct 28
10 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 25
50 Oct 24
10 Oct 23
35 Oct 22
10 Oct 21
20 Oct 20
10 Oct 19
10 Oct 18
60 Oct 17
20 Oct 15
25 Oct 14
-110 Oct 12
10 Oct 11